Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Voor privacy-regelement klik hier!

 

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: het door Stichting Rooise Fietsvierdaagse in enig jaar te organiseren fietsevenement ROOI FIETST;
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.;
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement;
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Rooise Fietsvierdaagse) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan;

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 

Artikel 2: Deelname

2.1. Deelnemers tot en met 12 jaar kunnen slechts deelnemen onder begeleiding van een volwassene;

2.2. De Organisatie adviseert u om een valhelm te dragen;

2.3. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan (via een eenmalige incasso) en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden;

2.4. Alleen bij schriftelijke annulering vóór 22 mei 2012 kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemer plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt € 5,00 administratiekosten aan Deelnemer ingehouden op de reeds betaalde inschrijfgelden en extra bestellingen;

2.5. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden;

2.6. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert;

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement;

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade;

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto's en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een evenement verleent de deelnemer toestemming aan de Organisator tot het gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en ( mits hiervoor door de deelnemer op het inschrijfformulier toestemming is gegeven ) voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.

Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bv. door middel van publicatie in dagbladen en via internet.